บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

IT Support

ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบดูแลระบบ IT server และระบบ IT ต่างๆ ในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตราฐานสารสนเทศ
– ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งาน software และhardware ให้กับบุคคลกรในองค์กร
– กำหนดแผนการจัดการ software patch / Bug Fix, จัดทำรายงาน change management และ service operation report
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน Client / Server / Network ในระดับปฏิบัติการ
– สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนา นำเสนอและดำเนินงานโครงการด้าน IT สารสนเทศได้ ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติด้านบวก
– มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th