บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Inventory Control Officer

ความรับผิดชอบ
– วางแผนจัดซื้อ จัดหา / ควบคุมดูแลระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
– วิเคราะห์และคำนวณ Day on hand
– เติมสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง
– ควบคุมการหมุนเวียนสินค้า Inventory ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
– สั่งสินค้าและควบคุม Stock ของกลุ่มสินค้าให้เป็นไปตาม Target (ตามนโยบาย)
– จัดการและ Action กับสินค้ากลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหว (Non-Movement) และสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า (Slow-Movement) ที่ทำให้เกิดปัญหาสินค้าค้างสต็อค
– จัดการและ Action สินค้าติด Aging ที่ทำให้เกิดปัญหาสินค้าค้างสต็อค
– ดำเนินการวิเคราะห์การสั่งซื้อและผลกระทบด้านราคาหรือปริมาณ
– จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์และอัพเดทให้ทุกฝ่ายทราบ

คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 24 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างดีเยี่ยม
– มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขได้ดี
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th