บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานเคลมคืนสินค้า

ความรับผิดชอบ
– คีย์รายการสินค้าเคลมและคืนเข้าระบบให้ถูกต้องครบถ้วน
– ตรวจสอบเอกสารสินค้าเคลมและคืนทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน
– รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหา
– รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ KPI ประจำเดือนของพนักงาน
– สรุปรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเคลมคืนสินค้ารายงานผู้บังคับบัญชา
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 – 35 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive)
– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) หยุด เสาร์ เว้น เสาร์

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th