บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด & Event)

ความรับผิดชอบ
– วางแผนการเลือกใช้สื่อสำหรับการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมตามแต่ละแคมเปญ
– ดูแลการตลาดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในทุกช่องทางการสื่อสาร
– ออกแบบสื่อโฆษณา สร้างคอนเทนต์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้ง Offline และ Online
– วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
– ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า เพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
– วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม และการส่งเสริมการขาย
– วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
– ค้นคว้า จัดหาข้อมูล และสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน, ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ
– ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้ง In House Event และ Outside Event
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ วัดผล และประเมินความสำเร็จทางการตลาด และการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งปรับแผนการตลาดเพื่อให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ
– สามารถทำงาน Multi-Function คล่องแคล่ว ว่องไว
– มีทักษะการบริหารงาน การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี
– บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสถานที่ทำงาน / สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติในการยืดหยุ่นทางความคิด และมีทัศนคติสร้างสรรค์ในงานที่รับผิดชอบ
– ชอบงานที่ท้าทาย และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th