บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

ความรับผิดชอบ
– ดูแลบริหารจัดการด้านการเงิน และบุคลากรในแผนก
– จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
– ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อความถูกต้องด้านการเงิน
– ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมทางการเงิน
– วิเคราะห์งบประมาณทางการเงิน
– จัดการความเสี่ยงทางการเงินและให้ความเชื่อถือตามกฎระเบียบ
– ตรวจสอบภายในและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการเงินหรือบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน ระเบียบด้านการเงินเป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จ (SAP), Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
6. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี
7. รักษาความลับ ซื่อสัตย์สุจริตในการจัดการข้อมูลทางการเงิน
8. หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับธนาคาร และทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษาทางด้านการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th