บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

จป.วิชาชีพ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่)

ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบ และเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
– แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
– เสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดที่เหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
– สนับสนุนการจัดกิจกรรมระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย กิจกรรม 5ส. และKaizen
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
– มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th