บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงาน Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า
2. จัดเตรียมสต็อกให้เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า
4. วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลในการสั่งซื้อ
5. ควบคุมการสุ่มตรวจตามแผน สรุปและจัดทำรายงาน
6. ดูแล ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารพื้นที่ และบริหารการจัดเก็บสินค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– เพศชาย, หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะทางด้านคิดวิเคราะห์
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel), E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th